کتابسرای پدرام درباره کتاب: عادت می کنیم این رمان پرداخت ماهرانه ای از شخصیت هایی است که هرروزه نمونه هایش را نزدیکمان می بینیم.توصیف جزئیات و دقیق شدن در رفتار و موقعیت ها و حتی مکان ها عاملی است که بیش از هرچیز در این داستان به چشم می خورد.نکته شاخص این داستان این است […]

ادامه ی مطلب