مدت زمان اعتبار قیمت ها

– با توجه به درج قیمت هر کالا بر روی آن (توسط ناشر) تا زمانی که آن کالا در کتابسرا موجود باشد قیمت آن معتبر بوده و تغییری نخواهد کرد.

– لازم به ذکر است در صورت تغییر قیمت کتاب توسط ناشر در زمان  تجدید چاپ  اگر کتاب مذکور با قیمت قبل موجود باشد کتاب جدید بعنوان یک کالای جدید با قیمت جدید و کتاب قبلی بدون تغییر قیمت عرضه می شود.